6
تیر

نامکان


نامکان

نمایشگاه گروهی عکس موبایلی

افتتاحیه : شنبه 9 تیرماه 

ساعت 17

ادامه تا  14 تیرماه

ساعت  17 تا 20

 

بازدید  برای عموم رایگان است.

مکان : سه راه ادبیات مجتمع شریعتی جهاددانشگاهی ، نگارخانه فردوسی