13
اسفند

نمایشگاه عکس آثار محمدرضا لطفی


نمایشگاه عکس حرم و بارگاه رضوی

آثار محمدرضا لطفی

 گشایش : 13 اسفند ساعت 17

 ادامه بازدید :  تا پنجشنبه 18 اسفند ساعت 17 تا 20

بازدید برای عموم رایگان است.