20
خرداد

کد تخفیف ویژه ترم تابستان 98


با توجه به شروع ثبت نام ترم تابستان 98 در تاریخ 28 خرداد هنرجویان واجد شرایط دریافت کد تخفیف 10%، شامل:دانشجویان ،استعدادهای درخشان و 15% شامل

ایثارگران  میتوانند به دفتر آموزش مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است دریافت  کد  صرفا حضوری و با ارائه کارت خواهد بود