4
خرداد

نه قرائت رسمی نه قرائت مجلسی


نه قرائت رسمی نه قرائت مجلسی

 مصاحبه اختصاصی روزنامه شهرآرابا کمال الدین غراب مدیر فر هنگسرای جهاددانشگاهی مشهد

http://shahraraonline.ir/shahrara/news/milan/4d4db30a4e.pdf