9
دی

نمایشگاه گروهی عکس ایران زیبای فراموش شده


سومین دوره نمایشگاه گروهی عکس ایران زیبای فراموش شده در دوبخش چشم انداز و حیات وحش برگزار می گردد

این نمایشگاه  گرامیداشت مقام  قهرمانان کوهنورد خراسان رضوی در حادثه ی اشترانکوه خواهد بود

گشایش: شنبه ۹ دی ماه ۹۶ ساعت ۱۷
ادامه بازدید: به مدت ۴ روز ۱۰ الی ۱۲  و ۱۷ الی ۲۰.