20
اسفند

عکاسی پروژه گرا چیست؟


عکاسی پروژه گرا چیست؟

PHOTOGRAPHY AS A PROJECT

این دوره بر دو محور نظری و عملی استوار است و مولفه های "ایده"، "اجرا" و "ارائه" را به عنوان شاکله بنیادی یک پروژه عکاسی مورد بررسی قرار خواهد داد.

هنرجویان در این دوره به موازات انجام یک پروژه عکاسی،عناصری همچون "سبک"، "انتخاب عنوان" و  " STATEMENT" را می آموزند و با مفهوم "اثر پذیری و شخصی سازی" نیز آشنا خواهند شد.

از آن جا که اولویت این دوره روش های بیان هنری در ارائه یک پروژه عکاسی است، شرکت کنندگان دوره بایستی با مبانی بصری و تکنیکال عکاسی آشنایی لازم را داشته باشند.

دوره عکاسی پروژه گرا طی 10 جلسه (30 ساعت)  ارائه می گردد.