حسین افشاریان

 

حسین افشاریان شاندیز، متولد 1356 مشهد، دیپلم موسیقی، مدرس فلوت

1370     فراگیری فلوت نزد استادان ناصر رحیمی، عسل حناچی و خانم دکتر آزین موحد

1384     تاکنون شرکت در بسیاری از مستر کلاسهای انجمن فلوت ایران

1385     همکاری با ارکسترهای نیما، مشهد، فردوسی و ... و اجراهای متعدد به عنوان سولیست و ...

           نوشتن قطعات شاهان دژ و غنچه نوشکفته برای فلوت

1388     تدریس در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1391     منتخب مستر کلاس گرد هارد مایر.

1395    عضویت در گروه کر فلوت تهران