کار گروه ساز

*برای شرکت در کلاسهای ساز به استثناءدف ، تنبک و کاخن می بایست درس سلفژ و تئوری موسیقی 1 (20 جلسه 40 ساعت ) را در یک ترم (فصل) به عنوان پیش نیاز انتخاب و ثبت نام نمایید.
*حداقل نمره قبولی در آزمون پایان ترم درس سلفژ و تئوری موسیقی 1 نمره 65 می باشد.
*هنرجو پس از قبولی در آزمون سلفژ و تئوری موسیقی 1 برای شرکت در کلاسهای سازهای غیر ایرانی ( پیانو، گیتار، ویولن و فلوت و ...) می بایست همزمان با ساز مورد نظر درس سلفژ 2 را نیز انتخاب نماید.
*وقفه‌ی مجاز پس از گذراندن سلفژ و تئوری موسیقی 1 برای انتخاب ساز دو ترم می‌باشد.
*برای انتخاب درس آواز کلاسیک گذراندن سلفژ1و2 الزامی است.
*کلاسهای ساز هفته ای یک بار و در طول ترم 10 جلسه می باشد.
*آموزش دف و تنبک به صورت گروهی می باشد.
* هنرجوی ساز در صورت موفقیت (کسب حداقل نمره 75 ) در ارزشیابی پایان ترم می‌تواند ترم بعد ثبت نام نماید.
*گذراندن دروس تئوری 2و3و4 و سلفژ 3و4 اختیاری خواهد بود. این دروس پیش نیاز درس هارمونی می باشد.
*پیشنهاد می شود پس از دو ترم آموزشی ساز غیرایرانی درس تئوری موسیقی 2 انتخاب گردد.