قوانین پایانی

در صورت عدم رعایت پیش نیاز، تحصیلات(دوم دبیرستان به بالا)، حد نصاب نمره، ثبت‌نام شما منتفی خواهد شد.
انصراف قبل از شروع ترم و با کسر 10درصد شهریه ممکن خواهد بود، مبلغ برگشتی یک ماه بعد از شروع به حساب شما واریز می‌گردد ..