20
آبان

مشق زندگی


نمایشگاه خوشنویسی مشق زندگی

به مناسبت روز جهانی کودک و با هدف تامین هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان

افتتاحیه : شنبه ۲۰ آبان

ساعت ۱۷

ادامه تا ۲۴ آبان

ساعت  ۱۷ تا ۲۰

بازدید برای عموم آزاد و رایگان است.