11
شهریور

آزمون تعیین سطح ترم پاییز 98


آزمون تعیین سطح سلفژ ترم پاییز   27 شهریور  برگزار  می گردد، لذاهنرجویان مراکز مختلف هنری که متقاضی شرکت در کلاس های فرهنگسرا می باشند برای ثبت نام درآزمون می توانند از 20 شهریور تا قبل از روز آزمون به صورت حضوری اقدام نمایند.