20
خرداد

آزمون تعیین سطح ترم تابستان 98


آزمون تعیین سطح سلفژ ترم تابستان 98، 28 خرداد  و آزمون تعیین سطح طراحی ،5 تیر ساعت17 برگزار  می گردد، لذاهنرجویان مراکز مختلف هنری که متقاضی شرکت در کلاس های فرهنگسرا می باشند برای ثبت نام درآزمون می توانند تا قبل از روز آزمون به صورت حضوری اقدام نمایند