2
دی

ترجمه ادبی و زیباشناسانه قرآن کریم


انتشارات جهاددانشگاهی مشهد منتشر کرد:

ترجمه ادبی  و زیباشناسانه قرآن کریم به همت کمال الدین غراب  و ویراستاری  دکتر محمود مهدوی  دامغانی

علاقمندان جهت تهیه می توانند به شعب انتشارات جهاددانشگاهی مشهد مراجعه نمایند.