15
اسفند

تئاتر موزیکال تراژدی کارتاژ


 تئاترموزیکال تراژدی کارتاژ

زمان: از 13اسفندماه سال 96ساعت: 19:30 محل اجرا : سالن اصلی تئاتر شهر آدرس : پارک ملت مجتمع امام رضا (ع)