2
دی

نمایشگاه مد و لباس ترنج


جشنواره طراحی مد و لباس

آثار دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای  الزهرا (س)

زمان:  2 الی  7 دیماه